Άρθρο του Χατζηευαγγέλου Πασχάλη : Ενεργειακές κοινότητες – Μοχλός Ανάπτυξης στον Δήμο

φωτο μου 123

Με την δημοσίευση του ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/23-1-2018) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.» τέθηκαν οι βάσεις και το πλαίσιο ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και της προώθησης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον ενεργειακό τομέα.

Μέσω του θεσµού των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.κοιν) δίνεται η δυνατότητα και παρέχεται µια τεράστια δυναµική και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε τοπικές κοινωνίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) να αναπτύξουν επενδυτικά σχέδια στον ενεργειακό τομέα σε τοπικό επίπεδο. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει αναγκαιότητα για ενεργειακή μετάβαση σε μορφές παραγωγής καθαρής και ήπιας ενέργειας , η οποία παράλληλα δημιουργεί και ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα μπορούν με δική τους πρωτοβουλία να χαράξουν τοπική ενεργειακή πολιτική, μέσα από την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας και έτσι θα συμβάλλουν στην μείωση κόστους κατανάλωσης ενέργειας των τοπικών κοινωνιών.

Τι είναι Ενεργειακή Κοινότητα; 

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Ποιούς αφορά; 

Μέλη μιας Ε.Κοιν. μπορεί να είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
β) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
γ) Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
δ) Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού της έδρας της Ε.Κοιν., κατ’ εξαίρεση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
Γίνεται αντιληπτό με μια απλή ανάγνωση του νόμου ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι και οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι οι δήμοι και οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας γιατί πολύ απλά το κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ μειώνεται συνεχώς και είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα , τα οποία μολύνουν το περιβάλλον πχ παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν ένα πρώτης τάξης εργαλείο στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του νομοσχεδίου.

Έτσι ο Δήμος μπορεί να ασκήσει και ένα είδος κοινωνικής ενεργειακής πολιτικής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά αλλά ακόμα και στις αγροτικές χρήσεις, αξιοποιώντας το εργαλείο του ενεργειακού συμψηφισμού. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με συνέργειες των ίδιων των πολιτών με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας προστιθέμενη αξία και προοπτικές απασχόλησης και καινοτομίας.

Για κάποιους, αυτά εδώ τα μέτρα μπορεί να φαντάζουν όνειρα θερινής νυκτός αλλά θα αναφέρω ενδεικτικά πως στον Ελλαδικό χώρο η πρώτη αγροτική ενεργειακή κοινότητα ιδρύθηκε στη Θεσσαλία, η οποία πρόκειται να συμβάλλει δραστικά στη μείωση του κόστους άρδευσης για τους αγρότες. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο οι παραγωγοί της Θεσσαλίας ξοδεύουν 500.000 ευρώ σε ρεύμα όπου το 20% πάει στην άρδευση ενώ το 80% για την αντιπλημμυρική προστασία. Με τη χρήση των φωτοβολταϊκών θα πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση της τάξης του 80%. Επίσης πρόσφατα ιδρύθηκε η Ενεργειακή Κοινότητα Θεσσαλονίκης-Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης αλλά θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις , ικανούς ανθρώπους και ΟΧΙ περαστικούς , ώστε να κινήσουν όλες εκείνες τις διαδικασίες που επιτρέπουν ,με τέτοιου είδους νομοσχέδια-εργαλεία, να ωφεληθούν οι τοπικές κοινότητες.

Στην Αλληλεγγύη – Ανατροπή πιστεύουμε πως στην τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται σωστός σχεδιασμός αλλά και μεράκι , το μεράκι όμως δεν επιβάλλεται. Ως Δημοτική Κίνηση έχουμε αναπτύξει καινοτόμες προτάσεις στο συνολικό πρόγραμμα μας που θέτουν τις βάσεις για ένα ΣΥΓΧΡΟΝΟ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ Ωραιόκαστρο!

Το επόμενο διάστημα θα γνωστοποιηθούν ,σε όλους τους Δημότες μας, οι θέσεις και οι προτάσεις μας μέσα από διάφορες θεματικές εκδηλώσεις.

Χατζηευαγγέλου Πασχάλης
Πολιτικός Μηχανικός,Msc
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Μέλος της ΔΚΠΩ «Αλληλεγγύη – Ανατροπή»